Puente Class Portraits


Class of 2023-24

class of 2023-24


Class of 2022-23

class of 2022-23


Class of 2021-22

class of 2021-22


Class of 2020-21

class of 2020-21


Class of 2019-20

class of 2019-20


Class of 2018-19

Class of 2018-19


Entering Class of 2015

Puente class picture 2015


Entering Class of 2014

Entering class of 2014


Entering Class of 2013

entering class 2013


Entering Class of 2012

Puente Class of 2012


Entering Class of 2011

Puente Class of 2011


Entering Class of 2010

class portrait puente students and teachers 2010


Entering Class of 2009

Group portrait of Puente class 2009


Entering Class of 2008

Group portrait of Puente class 2008


Entering Class of 2007

Puente group portrait class of 2007

Back to Top